luni, 22 septembrie 2008

Raiffeisen Bank Bucuresti


Agentia 13 Septembrie
-Calea 13 Septembrie
Tel: -021.411.01.82;0372.707.538
Fax: -021.411.0183 L-V:9.00-17.30

Agentia 13 Septembrie -Casa Ta -Calea 13 Septembrie 103, bl 99, parter
Tel: -021.411.76.11;0372.707.447
Fax: -021.411.76.12 int 104 L-V:9.00-18.30

Agentia Aerogarii
-Complexul Aviatiei nr. 17, sect 1
Tel: -021.232.52.30;0372.707.532
Fax: -021.232.52.62 L-V:9.00-17.30

Agentia Aparatorii Patriei
-Sos Berceni nr 183, zona C
Tel: -021.334.00.45
Fax: -021.334.00.65 L-V:9.00-17.30

Agentia Apusului
Str. Iuliu Maniu nr. 73, blC3, sect 6
Tel: 021.434.07.31; 021.434.13.01; 0372.707.347
Fax: 021.434.07.25 L-V:9.00-18.30

Agentia Armeneasca
Calea Mosilor nr.256-258, Bloc4Bis, parter, Sector 2
Tel: 0372.707.791;021.210.01.54
Fax: 021.210.01.55 L-V:9.00-17.30

Agentia Aviatiei
-Sos Pipera nr 21-23, bl E3,parter, sect 1
Tel: -0372.707.494
Fax: - L-V:9.00-17.30

Agentia Baba Novac
Str. Baba Novac, nr 11A, bl 1, parter
Tel: 021.324.91.71; 021.324.91.72; 0372.707.416
Fax: 021.324.91.65 L-V:9.00-17.30

Agentia Baneasa
Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.55-65, sect 1 (in incinta magazinului Selgros Baneasa)
Tel: 021.233.36.96;021.233.35.36; 0372.707.345
Fax: 021.233.36.37 Luni-Sambata:8.00-22.00 Duminica:9.00-19.00

Agentia Barbu Vacarescu
Str. Stefan cel Mare nr.24, bloc 24B, parter, zona A, sector 2
Tel: 021.211.66.72; 0372.707.888
Fax: 021.211.66.71 L-V:9.00-17.30

Agentia Barzesti
-Sos Oltenitei nr 254, bl 151, sect 4
Tel: -021.332.17.73;0372.707.506
Fax: -021.332.17.74 L-V: 9.00-17.30

Agentia Basarabia
-Blv Basarabia nr 55, bl M22, sect 2
Tel: -021.255.60.59:0372.707.474
Fax: -021.255.60.78 L-V:9.00-17.30

Agentia Berceni
Sos Turnu Magurele nr.92-108, sector 4(in incinta magazinului Selgros)
Tel: 021.460.00.11; 0372.707.331
Fax: 021.460.97.52 Luni -Sambata 8:00-22.00; Duminica 9.00-19.00

Agentia Brancoveanu
Sos Oltenitei nr.56, bl 11C
Tel: 021.332.15.73;021.332.16.94;0372.707.360
Fax: 021.332.17.60 L-V:9.00-18.30

Agentia Bratianu
Bdul. Bratianu nr.35, bl. 11C, sector 3
Tel: 021.319.39.50 021.319.39.51; 0372.707.364
Fax: 021.319.39.54 L-V:9.00-18.30;

Agentia Bucur Obor
Soseaua Colentina nr. 1, bloc 34, parter, sector 2
Tel: 021.252.57.60; 021.252.57.61; 0372.707.419
Fax: 021.252.57.62 L-V:9.00-18.30

Agentia Bucuresti
Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1
Tel: 021 209.36.00; 0372.707.046
Fax: 021 316.75.80 L-V:9.00-18:30

Agentia Bucuresti Mall
Str. Vitan nr.55-59 ,sect 3
Tel: 021.327.58.99;021.327.58.98;021.327.59.08; 0372.707.327
Fax: 021 326. 66.41 L-V:10:00-18:30; Sambata:10.00-14.00

Agentia Camil Ressu
B-dul Camil Ressu nr 62, bl 1D
Tel: 021.348.67.74; 021.348.67.75; 0372.707.415
Fax: 021.348.67.77 L-V:9.00-17.30

Agentia Campineanu
Str. Ion Campineanu, Nr. 33
Tel: 021.316.96.37
Fax: 021.316.96.38 L-V:9.00-17.30

Agentia Cantemir
-Str Dimitrie Cantemir nr 13, sect 4
Tel: -021.336.31.55
Fax: -021.336.31.56 L-V:9.00-17.30

Agentia Chibrit
Calea Grivitei nr.236
Tel: 224.3122;0372.707.594
Fax: 224.3123 L-V:9.00-17.30

Agentia Chitila
Str. Chitilei nr. 197
Tel: 021.668.10.48;0372.707.512
Fax: 021.668.1049 L-V:9.00-17.30

Agentia City Mall
Cladire Parcare City Mall, Sos. Oltenitei nr. 4A, Parter
Tel: 021.315.75.80; 0372.707.793
Fax: 021.315.75.79 L-V:9.00-17.30

Agentia Colentina
Sos. Colentina nr.24
Tel: 021.241.73.75; 0372.707.338
Fax: 021.241.73.77 L-V:9.00-18.30;S:10.00-14.00

Agentia Colentina 1
Sos Colentina nr 426-426A(in incinta magazinului Carrefour)
Tel: 021.655.58.62; 0372.707.341
Fax: 021.655.60.70

Agentia Compozitorilor
-B-dul Compozitorilor nr 28, sect 6
Tel: -021.440.18.10;0372.707.461
Fax: -021.440.18.60 L-V:9.00-17.30

Agentia Crangasi
Sos. Crangasi nr.12, sect 6
Tel: 021.220.51.05;0372.707.356
Fax: 021.220.51.31 L-V:9.00-18.30
Agentia Decebal

B-dul Decebal nr.16 bl S5, tronson II si III,sect 3
Tel: 021.327.53.40; 021.327.53.47; 0372.707.335
Fax: 021.321.48.17 L-V:9.00-18.30

Agentia Decebal
Casa ta -B.dul Decebal nr.16, blS5, tronsonII si III,sect3
Tel: -021.327.53.54;0372.707.446
Fax: -021.322.02.50 L-V:9.00-18.30

Agentia Delea Veche
-Calea Calarasi nr 180, bl 61, tronson 1+2, sect 3
Tel: -021.326.26.71
Fax: -0372.707.533 -L-V:9.00-17.30

Agentia Delfinului
-Sos Pantelimon 254
Tel: -021.627.03.07;0372.707.517
Fax: -021.627.03.05 L-V:9.00-17.30

Agentia Dimitrov
Sos Mihai Bravu, nr. 39, bl. P15, sector 2
Tel: 021.252.05.70 ; 0372.707.849
Fax: 021.252.0595 L-V:9.00-17.30

Agentia Dorobanti
Piata Dorobanti nr. 1,Sector 1
Tel: 021 230 11 25;021 230 08 68; 0372.707.300.;021 230 06 99
Fax: 021 230 13 90 L-V:9.00-18:30; Sambata:10:00-14.00

Agentia Drumul Taberei
Str Drumul Taberei nr.94, Bl 519, sector 6
Tel: 021.444.26.01; 0372.707.329
Fax: 021.444.26.04 L-V:9.00-18.30

Agentia Ferentari
Calea Ferentari nr 20, bl 126, parter, lotul A, sect 5
Tel: 021.423.21.56;0372.707.481
Fax: 021.423.21.58 L-V:9.00-17.30

Agentia Ghencea Bdul. Ghencea nr. 34, bl. 65
Tel: 021.440.085 ; 0372.707.859
Fax: 021.440.06.90 L-V:9.00-17.30

Agentia Giulesti Calea Giulesti, nr. 123, sect. 6
Tel: 021.220.1259 ; 0372.707.846
Fax: 021.220.1249 L-V:9.00-17.30

Agentia Gorjului
Bulevardul Iuliu Maniu nr.67, bl.6, parter
Tel: 4345430
Fax: 4345431 L-V:9.00-17.30

Agentia Granitul Sos. Pantelimon
Tel: 021.255.03.12; 0372.707.848
Fax: 0255.031.11 L-V:9.00-17.30

Agentia Grant
Str. Calea Grivitei nr 206, parter, ap.SR COM, sector 1
Tel: 021.224.13.10; 021.224.13.11; 0372.707.418
Fax: 021.224.13.35 L-V:9.00-18.30

Agentia Grivita
Calea Grivitei nr.163, sect 1
Tel: 021.311.04.56;021.311.04.57;021.04.58; 0372.707.339
Fax: 021.311.04.54 L-V:9.00-18.30

Agentia Iancului
Sos Iancului nr.2, bl 113C, sect 2
Tel: 021.250.00.12; 0372.707.333
Fax: 021.250.01.42 L-V:9.00-18.30;S:10.00-14.00

Agentia Ion Mihalache
Str. Ion Mihalache nr 109, bl 13 A, parter, sect 1
Tel: 021.224.01.50;021.224.12.55;0372.707.379
Fax: 021.224.12.58 L-V: 9.00-18.30

Agentia Lacul Tei
Strada Lacul Tei nr.75, bl. 16, zona A,sector 2
Tel: 021.242.04.09;0372.707.798
Fax: 021.242.04.15 L-V:9.00-17.30

Agentia Lizeanu
Sos Stefan cel Mare, nr 52, bl 36, parter, sect 2
Tel: 021.210.06.53; 021.210.06.59;0372.707.380
Fax: 021.210.07.50 L-V:9.00-17.30

Agentia Lujerului
B-dul Iuliu Maniu nr.16, bl.14, sect 6
Tel: 021 430 03 49;0372.707.281
Fax: 021 430 79 56 L-V:9.00-18:30

Agentia Magheru
Bd. Nicolae Balcescu nr.23A
Tel: 0372.707.790;021.313.93.88
Fax: 021.313.93.87 L-V:9.00-18.30

Agentia Margeanului
Str. Margeanului nr.40, bl.M 100, parter, sector 5
Tel: 021.420.82.55;0372.707.799
Fax: 021.420.82.56 L-V:9.00-17.30

Agentia Matache
Strada Piata Haralambie Botescu, Nr. 10A (fost 1), zona R, sector 1
Tel: 021.310.20.59
Fax: 021.310.20.69 L-V:9.00-17.30

Agentia Moghioros
Sector 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 44, parter
Tel: 021.440.13.57; 0372.707.789
Fax: 021.440.13.56 L-V:9.00-17.30

Agentia Mosilor
Str. Calea Mosilor nr.221,Bl 31 A Corp A, sector 2
Tel: 021 210 84 09;021 210 84 80; 0372.707.315;021 210 84 28
Fax: 021 210 56 78 L-V:9.00-18:30

Agentia Natiunile Unite
Str. Natiunile Unite, Piata nr.3-5, bl. A, parter, sector 4
Tel: 021.336.36.67; 0372.707.759
Fax: 021.3363668 L-V:9.00-17.30

Agentia Nerva Traian
-Str. Nerva Traian nr.15, bl M69, tronson 2, partial/2
Tel: -021.323.33.50;0372.707.441
Fax: -021.323.33.49 int104 L-V:9.00-17.30

Agentia Obregia
B-dul Alexandru Obregia nr 7A, bl128,sect 4
Tel: 021.461.08.22; 0372.707.355
Fax: 021.461.09.65 L-V:10.00-18.30

Agentia Olimpia
Str. Calea Vitan nr.233, bloc 1A, parter
Tel: 021.346.01.23;0372.707.832
Fax: 021.346.01.24 L-V:9.00-17.30

Agentia Pajura
Bucuresti Sector 1, Str. Pajurei, Nr. 7, apartament SP.COM, Zona A
Tel: 021/667.13.50 ; 0372/75.63.10
Fax: 021/667.13.57 L-V: 9.00 - 17.30

Agentia Pantelimon
Sos Pantelimon nr. 300, sector 2
Tel: 021 255 35 86; 0372.707.170
Fax: 021 255.61.69 L-V:9.00-18:30

Agentia Pantelimon 1
B-dul Biruintei nr.90, comuna Pantelimon(in incinta magazinului Selgros)
Tel: 021.350.56.12;021.350.56.14; 021.350.56.15; 0372.707.346
Fax: 021.350.56.17 Luni-Sambata:8.00-22.00 Duminica:9.00-19.00

Agentia Perla
Bdl. Iancu de Hunedoara nr.64, Bl.12B, parter,sector1, zona B
Tel: 3122061;0372.707.593
Fax: 3122067 L-V:9.00-17.30

Agentia Perla-Casa Ta
Calea Dorobanti nr.111-131, bloc 9, scara A, ap. Sp. Com, zona A, sector 1
Tel: 021.230.38.79;021.230.37.84;0372.707.852
Fax: 021.230.37.82 L-V:9.00-18.30

Agentia Piata Amzei
Piata Amzei nr. 19, sector 1
Tel: 021.310.05.52; 0372.707.342
Fax: 021.310.05.57 L-V:9.00-18.30: S:10.00-14.00

Agentia Piata Muncii
-Sos Mihai Bravu nr 288, bl C3, parter
Tel: -021.320.88.61; 0372.707.490
Fax: -021.320.88.62 L-V:9.00-17.30

Agentia Piata Romana
Piata Romana nr.9 . sect 1
Tel: 021.307.29.55; 0723.801.188
Fax: 021.307.29.65 L-V:9.00-18.30

Agentia Pipera
B-dul Dimitrie Pompei nr.9-9A
Tel: 021 306.20.31; 021.306.2032; 0372.707.554
Fax: 021 242.53.62 L-V:9.00-17.30

Agentia Poenaru
Str. Cal. Rahovei nr.291, bloc 81B, parter
Tel: 0372.707.792;021.424.61.07
Fax: 021.424.61.08 L-V:9.00-17.30

Agentia Prelungirea Ferentari
Str. Prelungirea Ferentari nr.52-60, bloc B, parter, ap. spatiul 3, sector 5
Tel: 0372.707.879
Fax: 021.451.20.34 L-V:9.00-17.30

Agentia Prelungirea Ghencea
-Str Prelungirea Ghencea nr 65B, bl C1, sc 5
Tel: -021.444.24.51
Fax: -021.444.24.50 L-V:9.00-17.30

Agentia Progresul
-Str. Giurgiului, soseaua nr 118, bl 112, sect4
Tel: 021.450.22.45;0372.707.471
Fax: 021.450.22.41 L-V:9.00-17.30

Agentia Rahova
Str. Calea Rahovei 327, bloc 11, sector 5
Tel: 021.423.14.24; 021.423.14.25; 0372.707.395
Fax: 021.423.14.28 L-V:9.00-17.30

Agentia Rahova Sud
Soseaua Alexandriei nr.11, Bl.11C, parter
Tel: 021.4204.640;0372.707.776
Fax: 021.4204.639 L-V:9.00-17.30

Agentia Rebreanu
Str. Liviu Rebreanu, nr. 14, bl.K3, parter
Tel: 021.34.04.031; 021.34.04.038; 0372.707.417
Fax: 021.34.04.101 L-V:9.00-17.30

Agentia Ritmului
Sos Pantelimon,nr 89.bl.404,parter, sect 2
Tel: 021.250.52.20;0372.707.442
Fax: 021.250.52.35 L-V:9.00-17.30

Agentia Romancierilor
Bd. Timisoara nr. 73, bl. C12, parter, incinta spatiu comercial nr. 5
Tel: 0372.707.427
Fax: - L-V:9.00-17.30

Agentia Rond Baba Novac
Str. Sos Mihai Bravu nr.303-304, bl.B13, sc 1, parter, sector 3
Tel: 021.322.00.51
Fax: 021.322.00.53 L-V:9.00-17.30

Agentia Rond Cosbuc
-B-dul Libertatii nr 4, bl 117, parter sect 4
Tel: 021.318.88.45
Fax: 021.318.88.46 L-V:9.00-17.30

Agentia Rosetti Piata Rosetti nr. 4, Sector 2
Tel: 021.314.94.94 ; 0372.707.850
Fax: 021.314.94.92 L-V: 9.00 - 17.30

Agentia Sebastian
Str. Calea 13 Septembrie nr. 221-225, sect 5
Tel: 021 410.65.29; 410.54.00; 0372.707.245
Fax: 021 410.48.10 L-V:9.00-18:30

Agentia Sincai
-B-dul Tineretului, nr 1, bl 5, parter
Tel: -021.330.30.72;0372.707.470
Fax: -021.330.30.74 L-V:9.00-17.30

Agentia Stirbei Voda
-Calea Stirbei Voda nr 152, bl 26b, parter
Tel: -021.637.30.76;0372.707.460
Fax: -021.637.30.78 L-V:9.00-18.30

Agentia Timpuri Noi
Str.Calea Vacaresti nr 220, bl 69, sp com( mag 64)
Tel: 021.330.32.30;0372.707.480
Fax: 021.330.32.30 L-V:9.00-17.30

Agentia Titan
B-dul Nicolae Grigorescu, nr 53, CA-13, sect 3.
Tel: 021.348.51.96;0372.707.493
Fax: 021.348.51.95 L-V:9.00-17.30

Agentia Titan Est
Bdul 1 Decembrie 1918, nr.37, zona A,sector 3
Tel: 021.345.4070
Fax: 021.345.4071 L-V:9.00-17.30

Agentia Titan Mall Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A
Tel: 021.3450.230
Fax: 021.345.023 L-D: 10.00-21.00

Agentia Titulescu
Bd. Nicolae Titulescu nr.18, bl.23, parter
Tel: 2221593;0372.707.597
Fax: 222.1594 L-V:9.00-17.30

Agentia Toporasi
Sos. Giurgiului nr. 131,sect 4
Tel: 021 450.75.49; 021.450.75.36;021.450.75.42; 0372.707.229
Fax: 021 450 30 27 L-V:9.00-18:30

Agentia Trapezului B-dul Theodor Pallady nr.27, bloc G3 Bis, sector 3
Tel: 021.345.06.00;0372.70.78.45
Fax: 021.345.06.06 L-V:9.00-17.30

Agentia Unirea
Str. Piata Unirii nr.1,Sector3
Tel: 021 313 71 15; 0372.707.303
Fax: 021 314 94 96 L-V:9.00-18:30; Sambata: 10:00-14.00

Agentia Uverturii
-B-dul Uverurii nr 83, bl O 15
Tel: -021.430.00.54
Fax: -021.430.00.53 L-V:9.00-17.30

Agentia Vacaresti
Calea Vacaresti nr.300, Bloc 1B, scara P, sector 4
Tel: 021.330.50.40; 0372.707.795
Fax: 021.330.50.39 L-V:9.00-17.30

Agentia Vergului
Sos Vergului nr.20, sect 2(in incinta magazinului Cora)
Tel: 021.255.19.60; 021.255.19.75; 021.255.24.50; 0372.707.332
Fax: 021.255.34.50 Luni-Joi:9.00-21.00;Vineri:9.00-22.00;Sambata:9.00-21.00;Duminica:9.00-19.00

Agentia Victoria( Smardan)
Calea Victoriei nr.21, sect 3, corp B, tip S+P+M
Tel: 021 310 12 10; 0372.707.323
Fax: 021 310 12 25 L-V:9.00-18:30

Agentia Vitan
P.ta Alba Iulia nr.359
Tel: 021.320.40.34;021.320.40.63; 0372.707.359
Fax: 021.320.40.63 L-V:9.00-18.30; S-10.00-14.00

Agentia Vitan Sud
Sos. Mihai Bravu nr.325, bloc 55, spatiu comercial CA 38, zona A
Tel: 021.3401.050
Fax: 021.340.1066 L-V:9.00-17.30

Niciun comentariu: